خدمات ارائه شده توسط شرکت آراد سیر

  • اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سند برای مشتریان ویژه

  • ارائه تخفیفات کیلومتر، به مشتریان ویژه

  • تحویل ماشین در محل مورد نظر مشتریان

  • اجاره با بیمه بدنه

  • امکان تعویض ماشین در طول مدت اجاره

  • ارائه خودروی جایگزین در صورت عدم رضایت یا خرابی خودرو